23:30 ICT Thứ ba, 05/07/2022

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1376/QĐ-UBND 05/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Bùi Thị Chiều để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1367/QĐ-UBND 04/07/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Phạm Thị Thu Hiền để thực hiện dự án: Xây dựng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động tại bản Khá, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1360/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của UBND phường Him Lam để thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất trên khu đất 3,32ha tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1359/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Cà Văn Sơn, Cà Thị Âng để thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất trên khu đất 3,32ha tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1358/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Hà Thị Lún để thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất trên khu đất 3,32ha tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ,tỉnh Điện Biên

Tải về
1357/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lường Văn Xiến, Lường Thị Lún để thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất trên khu đất 3,32ha tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1333/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Hướng, Lò Thị Hương để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1334/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lù Văn Hoàn, Lò Thị Lả để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1332/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Hướng, Lò Thị Hương để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1331/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Phương, Lù Thị Lún để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1330/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Cà Văn Xuyên, Quàng Thị Thiên để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1329/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lù Văn Phớ, Lò Thị Xiên để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1328/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lù Văn Lả, Lù Thị Liên để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1327/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Cà Văn Pản , Cà Thị Ánh để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1326/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Cà Văn Sương, Lò Thị Anh để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1325/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Cà Văn Lả, Cà Thị Thương để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1324/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Lún, Điêu Thị Hinh để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1323/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Cà Văn Muôn, Lò Thị Hoa để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1322/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Cà Văn Piếng, Quàng Thị Trảnh để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1321/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Cà Văn Ơn, Lù Thị Hương để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1319/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Ngọc My để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1318/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Trương Văn Tiến, Dương Thị Hương để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1317/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Bùi Văn Rồng, Nguyễn Thị Yêu để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1316/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Phạm Công Quy, Nguyễn Thị Sinh để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1315/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lù Văn Tổ, Lường Thị Ọm để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1335/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Ơn, Lò Thị Tiến để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1336/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Quàng Văn Khụt, Lò Văn Khản để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1337/QĐ-UBND 30/06/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Chiến, Lò Thị Ón để thực hiện Dự án ĐTXD đường Thanh Minh – đồi Độc Lập và Khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1269a/QĐ-UBND 24/06/2022

Về việc thu hồi đất của Chi cục kiểm lâm Điện BIên để thực hiện dự án: Di chuyển trụ sở cơ quan và giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án khu dân cư đô thị Mường Thanh A

Tải về
1268a/QĐ-UBND 24/06/2022

Về việc thu hồi đất của Công an phường Mường Thanh để thực hiện dự án: Di chuyển trụ sở cơ quan và giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án khu dân cư đô thị Mường Thanh A

Tải về
1279/QĐ-UBND 27/06/2022

Về việc thu hồi đất của UBND phường Thanh Trường để thực hiện dự án: Cải tạo, mở rộng chợ C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1224/UBND-TNMT 27/06/2022

V/v trả lời nội dung kiến nghị của bà Lê Thị Thanh Bình (đại diện), tổ 7, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
1222/UBND-TNMT 27/06/2022

V/v trả lời nội dung kiến nghị của ông (bà) Phan Tiến Lượng, Phan Thành Chi, Nguyễn Hồng Hà Trang, Vũ Thị Nga tổ 1, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
1259/QĐ-UBND 22/06/2022

Phê duyệt bổ sung phương án tái định cư cho 01 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên) (Bổ sung đợt 48 lần 1 - hộ Lại Thị Ngà)

Tải về
1248/QĐ-UBND 20/06/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Trần Quốc Huy, Nguyễn Thị Lan để thực hiện tiểu hạng mục Kè chống xói lở sông Nậm Rốm thuộc hạng mục Đường từ cầu A1 xuống C4, thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc- thành phố Điện Biên Phủ”, giai đoạn 2, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tải về
1 2 3 ... 67 68 69  Trang sau
 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên