16:19 ICT Chủ nhật, 02/10/2022

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
2190/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Lường Văn Thịnh, Lò Thị Ánh cư trú tại: Bản Nà Nọi 2, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2180/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Lường Văn Thơm, Lường Thị Hồng cư trú tại: Bản Nà Nọi 2, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2181/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Lường Văn Tinh, Lường Thị Món cư trú tại: Bản Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2182/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Lường Văn Tọi cư trú tại: Bản Nà Nọi 2, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2183/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Lường Văn Tọ, Quàng Thị Lá cư trú tại: Bản Nà Nhạn 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2185/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Mua A Dính, Vàng Thị Ria cư trú tại: Bản Nà Pen 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2186/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Mùa A Lìa, Hù Thị Chu cư trú tại: Bản Nà Pen 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2187/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Mùa A Nố, Vàng Thị Nhìa cư trú tại: Bản Nà Pen 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2188/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Mùa A Dia, Chá Thị Cú cư trú tại: Bản Nà Pen 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2189/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Mùa A Di, Vàng Thị Mỉ cư trú tại: Bản Nà Pen 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2191/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Mùa A Dếnh, Giàng Thị Mè cư trú tại: Bản Nà Pen 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2192/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Mùa A Dể, Cú Thị Mỷ cư trú tại: Bản Nà Pen 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2194/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Mùa A Công, Cháng Thị Cú cư trú tại: Bản Nà Pen 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2196/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Mùa A Chua, Vàng Thị Dia cư trú tại: Bản Nà Pen 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2197/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Lường Văn Yên, Lường Thị Xôn cư trú tại: Bản Nà Nhạn 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2198/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Mùa A Cá, Vàng Thị Khua cư trú tại: Bản Nà Pen 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2195/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Lường Văn Xuân, Lò Thị Phương cư trú tại: Bản Nà Nhạn 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2193/QĐ-UBND 25/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Lường Văn Tong, Lường Thị Đương cư trú tại: Bản Nà Nhạn 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1694/UBND-TCKH 22/08/2022

V/v trả lời đơn đề nghị của 03 hộ gia đình, địa chỉ: Tổ 4, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
2133/QĐ-UBND 24/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Vàng Cháy Nu, Chá Thị Chứ cư trú tại: Bản Nà Pen 2, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2131/QĐ-UBND 24/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Vàng A Vàng, Giàng Thị Bi cư trú tại: Bản Nà Pen 2, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2134/QĐ-UBND 24/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Vàng A Tống, Lầu Thị Chá cư trú tại: Bản Nà Pen 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2130/QĐ-UBND 24/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Vàng A Thà, Giàng Thị Xuân cư trú tại: Bản Nà Pen 2, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2136/QĐ-UBND 24/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Vàng A Tểnh, Vàng Thị Chía cư trú tại: Bản Nà Pen 2, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2137/QĐ-UBND 24/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Vàng A Súa, Chá Thị Sao cư trú tại: Bản Nà Pen 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2139/QĐ-UBND 24/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Vàng A Só, Mùa Thị Pả cư trú tại: Bản Nà Pen 2, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2129/QĐ-UBND 24/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Vàng A Sính, Vừ Thị May cư trú tại: Bản Nà Pen 2, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2141/QĐ-UBND 24/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Vàng A Sang, Vàng Thị Xía cư trú tại: Bản Nà Pen 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2128/QĐ-UBND 24/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Vàng A Sáng, Mùa Thị Dua cư trú tại: Bản Nà Pen 2, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2143/QĐ-UBND 24/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Vàng A Phình, Giàng Thị Má cư trú tại: Bản Nà Pen 2, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2145/QĐ-UBND 24/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Vàng A Páo, Giàng Thị Chứ cư trú tại: Bản Nà Pen 2, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2127/QĐ-UBND 24/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Vàng A Nam, Mùa Thị Cá cư trú tại: Bản Nà Pen 1, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2147/QĐ-UBND 24/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Vàng A Mạnh, Sùng Thị Hà cư trú tại: Bản Nà Pen 2, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2148/QĐ-UBND 24/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Vàng A Lù, Mùa Thị Mỉ cư trú tại: Bản Nà Pen 2, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
2150/QĐ-UBND 24/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Vàng A Lầu, Vàng Thị So cư trú tại: Bản Nà Pen 2, xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 72 73 74 ... 79 80 81  Trang sau