01:47 ICT Thứ tư, 29/06/2022

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành ủy Điện Biên Phủ

Thứ hai - 14/03/2022 10:10 View: 137
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Thành ủy Điện Biên Phủ đã giúp cấp ủy từ thành phố tới cơ sở đổi mới, nêu cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; đồng thời phát huy vai trò, tính chủ động và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Lãnh đạo Trung tâm Quản lý đất đai TP. Điện Biên Phủ đối thoại, giải thích chế độ chính sách cho người dân phường Him Lam.

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý đất đai TP. Điện Biên Phủ đối thoại, giải thích chế độ chính sách cho người dân phường Him Lam.

Thành ủy đã ban hành quy chế làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cấp ủy, Ban Thường vụ (BTV), thường trực cấp ủy và cá nhân các cấp ủy viên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, rà soát, sửa đổi để phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy. BTV Thành ủy cũng ban hành kế hoạch quán triệt, thực hiện chỉ thị chấn chỉnh tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đổi mới việc ra nghị quyết ngắn gọn, dễ nhớ, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng; phân công, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ sở.

Các tổ chức cơ sở đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh, của thành phố. Gắn kết chặt chẽ việc nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc ở địa bàn thành phố và cơ sở. Tổ chức tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời tiếp thu, giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo. Quan tâm thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy.

Đặc biệt trong công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của UBND thành phố có nhiều đổi mới tích cực. Thành ủy, BTV Thành ủy lãnh đạo UBND thành phố thông qua các thành viên UBND là ủy viên BTV, ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố. Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo bằng nghị quyết, chủ trương trên các lĩnh vực theo nhiệm kỳ và hàng năm đảm bảo đúng nguyên tắc, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình địa phương. BTV Thành ủy cho ý kiến về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, việc vận dụng các cơ chế chính sách, chủ trương đầu tư, phát triển trên các lĩnh vực và công tác cán bộ theo phân cấp. Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ được thực hiện nền nếp, nghiêm túc, gắn trách nhiệm của cá nhân với việc thực hiện nhiệm vụ của tập thể. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đồng bộ ở cả cấp cơ sở và cấp thành phố, chất lượng được nâng lên, đảm bảo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thực hiện chặt chẽ; chuẩn bị nhiều phương án nhân sự để lựa chọn cho 1 chức danh; mở rộng dân chủ, lấy ý kiến của các cơ quan liên quan để có nhiều thông tin về cán bộ; nhiều cán bộ trẻ, cán bộ nữ được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo các phòng, ban và tương đương; cán bộ chủ chốt phường xã.

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố xây dựng và ban hành chương trình hành động, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án cụ thể và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền đều được tổng hợp báo cáo cấp ủy cho chủ trương trước khi thực hiện. Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành ủy đã giúp UBND thành phố chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt hơn, có trọng tâm, trọng điểm. Các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước được cụ thể hóa, thực hiện đạt kết quả tốt; khối đoàn kết các dân tộc được tăng cường, thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố ngày càng phát triển. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt của Thành ủy, điều hành sát thực tế của chính quyền kinh tế TP. Điện Biên Phủ cơ bản ổn định. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 55 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch cơ bản đúng định hướng; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch được duy trì. Các mục tiêu, nhiệm vụ về văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả, đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.
 

Tác giả bài viết: Gia Kiệt

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên