09:53 ICT Thứ năm, 29/09/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

TP. Điện Biên Phủ nâng cao chất lượng cán bộ

Thứ hai - 19/09/2016 07:41 View: 589
ĐBP - TP. Điện Biên Phủ hiện có trên 1.200 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, 40 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Thành ủy, 12 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy; trên 70 đồng chí hiện đang là trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
       
        Theo đánh giá của Thành ủy Điện Biên Phủ: hầu hết đội ngũ cán bộ, công chức thành phố hiện nay có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trên 90% cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó 70% cán bộ, công chức luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 
 

 Người dân chờ nhận kết quả tại phòng “Một cửa” UBND TP. Điện Biên Phủ. Ảnh: Thu Hằng

        Ông Phạm Khắc Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Điện Biên Phủ cho biết: Công tác cán bộ trên địa bàn có được những kết quả quan trọng trên là do những năm qua Thành ủy đã thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, BCH Trung ương khóa VIII, ngày 18/6/1997 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và gần đây là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về công tác cán bộ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ. Thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ”. Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đặc biệt là việc ban hành và triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 12-NQ/Th.U ngày 19/7/2007 của BCH Đảng bộ thành phố về công tác cán bộ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2015 và những năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 12) đã góp phần quan trọng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

       Trước thời điểm Thành ủy ban hành Nghị quyết số 12, bên cạnh những mặt tích cực trong công tác cán bộ như: Phần lớn cán bộ, công chức thành phố kiên định mục tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; năng động, sáng tạo, hăng hái thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Một số cán bộ, công chức không ngừng trau dồi kiến thức nâng cao trình độ và năng lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội thì vẫn còn trường hợp cán bộ, công chức có biểu hiện thoái hóa, biến chất về đạo đức, lối sống, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, làm giàu bất chính, lãng phí của công; quan liêu, kèn cựa địa vị, cơ hội, ý thức tổ chức kỷ luật kém, phát ngôn và làm việc tuỳ tiện, gây mất đoàn kết nội bộ. Một số cán bộ chưa nghiêm túc trong tự phê bình và tiếp thu phê bình, tính chiến đấu chưa cao. Đội ngũ cán bộ cơ bản đảm bảo số lượng nhưng thiếu tính đồng bộ, vẫn còn tình trạng “vừa thừa vừa thiếu”. Trình độ kiến thức, năng lực lãnh đạo và quản lý của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là về quản lý kinh tế thị trường, quản lý xã hội, luật pháp... Để khắc phục những hạn chế, yếu kém đó, Thành ủy Điện Biên Phủ xác định việc ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 12 với mục tiêu bao trùm: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, vững về chuyên môn nghiệp vụ. Chú trọng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ nhằm đảm bảo tính kế thừa. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ; bố trí cán bộ đúng theo năng lực, sở trường; mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ có năng lực, có triển vọng; đồng thời, thay thế kịp thời cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng được yêu cầu công việc; xử lý nghiêm những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, không chịu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với luân chuyển cán bộ; thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí, sử dụng hiệu quả, phát huy được năng lực của cán bộ... là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

       Triển khai thực hiện Nghị quyết, Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; đổi mới đánh giá, nhận xét cán bộ; thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; không ngừng đổi mới công tác bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ...

       Để giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, Thành ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc kết hợp đúng đắn chế độ tập thể lãnh đạo với phát huy trách nhiệm cá nhân, thực hiện dân chủ với tập trung. Thực hiện nội dung này, tập thể cấp ủy từ Thành ủy tới cấp ủy các cấp thực hiện tốt việc quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ công tác cán bộ của cấp trên; quyết nghị các chủ trương, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, quyết định về nhân sự cán bộ đúng quy trình và theo phạm vi quyền hạn được phân công phân cấp. Kiên quyết khắc phục tình trạng chuyên quyền, lấy danh nghĩa quyết nghị của tập thể để quyết định về công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung vào các giải pháp: công tâm, khách quan, tạo đoàn kết nhất trí cao trong tổ chức; đánh giá cán bộ trên cơ sở toàn diện cả đức và tài, chú trọng về phẩm chất chính trị và năng lực thực tiễn; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao làm thước đo chính để đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ một cách cụ thể, khoa học, chính xác. Bên cạnh đó, Thành ủy còn đưa ra các giải pháp khắc phục tình trạng đánh giá cán bộ một cách chung chung, cảm tính, chủ quan, lẫn lộn giữa điều kiện với tiêu chuẩn, coi bằng cấp, học vị cao hơn phẩm chất, năng lực.

       Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch, luân chuyển, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, Thành ủy Điện Biên Phủ luôn chủ động quy hoạch cán bộ trên cơ sở xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tổ chức và thực trạng đội ngũ cán bộ. Nhờ đó công tác quy hoạch cán bộ luôn đảm bảo tính khoa học, kế thừa liên tục và vững chắc. Hiện nay, mỗi chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị thành phố được quy hoạch từ 2 - 3 người, mỗi người có thể được giới thiệu từ 2 - 3 chức danh trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cũng được Thành ủy, UBND thành phố quan tâm đặc biệt. Mỗi năm, Thành ủy phối hợp các trường cao đẳng, đại học, học viện trong và ngoài tỉnh tiến hành đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho hàng trăm cán bộ, công chức. Việc đào tạo, bồi dưỡng luôn gắn liền với sử dụng cán bộ. Thực hiện Nghị quyết số 12, Thành ủy Điện Biên Phủ đã thực hiện điều động, luân chuyển 7 lượt cán bộ từ các phòng, ban Thành ủy, UBND thành phố về làm cán bộ lãnh đạo, quản lý các xã, phường và từ xã, phường về thành phố. Cán bộ luân chuyển về các xã, phường đã phát huy vai trò, trách nhiệm cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương. Cán bộ trong diện luân chuyển trưởng thành về nhiều mặt: có thêm kiến thức thực tiễn trong công tác lãnh đạo quản lý; trình độ xử lý những tình huống thường xảy ra ở cơ sở được nâng lên rõ rệt.

Nguồn tin: Báo Điện Biên Phủ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn