00:53 ICT Thứ tư, 26/01/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mãi mãi tỏa sáng trên bầu trời Việt Nam và nhân loại

Thứ ba - 19/05/2015 07:56 View: 537
Điện Biên TV - Lịch sử cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác là người tìm đường, mở đường, dẫn đường và thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh là tấm gương sáng, là nhân cách tiêu biểu của con người Việt Nam trong thời đại mới - Thời đại Hồ Chí Minh.
       Dấu ấn thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời trên cơ sở vốn văn hóa Ðông - Tây sâu sắc, vốn tri thức lịch sử và thực tiễn rộng lớn. Người đã kiên trì học tập không ngừng, từng bước vươn lên đỉnh cao của trí tuệ thời đại để có tầm nhìn xa, trông rộng, có quyết sách thiên tài cho cách mạng Việt Nam. Thiên tài Hồ Chí Minh thể hiện ở sự thành công trong việc tìm ra con đường cứu nước mới, đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
       Người sinh ra và lớn lên vào một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước, khi những con đường cứu nước do các tiền bối cách mạng tiến hành đều lâm vào bế tắc. Với tư duy mẫn cảm với thời cuộc, lòng yêu nước tha thiết, ý chí lớn lao và tinh thần phê phán đúng đắn, Người quyết tâm ra đi tìm con đường mới để đưa sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc đến thắng lợi. Sau nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi, khảo nghiệm, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là con đường kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Từ đó, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

 
       Người đã vượt qua bao khó khăn, thử thách để tìm cách trở về gần quê hương, đất nước bất chấp án tử hình vắng mặt của thực dân Pháp dành cho mình. Tại Quảng Châu (Trung Quốc), Người tích cực chuẩn bị mọi mặt về tư tưởng, chính trị và tổ chức để tiến tới sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam vào mùa xuân năm 1930. Ðảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức có tính quyết định đến sự thành bại của cách mạng Việt Nam, một tổ chức vạch đường, chỉ lối, lãnh đạo đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó với nhân dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để giành thắng lợi cho cách mạng. Tiếp nối con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đã giành những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử và thời đại.
 
       Thiên tài Hồ Chí Minh là khả năng tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước trong cuộc đấu tranh xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và đoàn kết thống nhất dân tộc, dựa vào khối liên minh công - nông - trí thức, đoàn kết chân thành với mọi lực lượng yêu nước và tiến bộ của dân tộc trong một mặt trận thống nhất rộng rãi - Mặt trận Việt Minh là một thành công sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám, về chiến lược đại đoàn kết dân tộc trong cách mạng Việt Nam.
       Thiên tài và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập lực lượng vũ trang nhân dân đã vận dụng một cách sáng tạo vấn đề bạo lực cách mạng và khởi nghĩa vũ trang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Người đã ra chỉ thị thành lập Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam - đội quân cách mạng kiểu mới của dân tộc và trang bị những bài học đầu tiên về chiến lược, sách lược, phương thức tác chiến cho lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
       Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta chớp thời cơ, tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công - nông đầu tiên ở Ðông Nam Châu Á. Người đã đặt nền móng cho việc xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa "của dân, do dân, vì dân". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa qua chủ nghĩa tư bản, bị chiến tranh tàn phá, để xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, trong đó nhân dân là chủ, cán bộ là công bộc của dân.
       Thiên tài Hồ Chí Minh còn ở chỗ Người là một nhà chiến lược vĩ đại, đã cùng Ðảng ta lãnh đạo thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ của cách mạng thế giới, người khởi xướng những cuộc đấu tranh cho tự do trong thế giới thuộc địa. Năm 1987, UNESCO đã vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã để lại dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
        Thiên tài Hồ Chí Minh với sự anh minh, mẫn tiệp, óc phán đoán tài tình, đã có những tiên tri chính xác, những dự báo trùng hợp một cách diệu kỳ với thực tiễn cách mạng Việt Nam trên từng chặng đường, ở mỗi thời điểm cụ thể của dân tộc.
         Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà giáo dục vĩ đại, đã trực tiếp đào tạo một thế hệ cách mạng theo tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Người để phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp bước nhau, giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh, định hướng cho sự phát triển bền vững đất nước.
        Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức và tỏa sáng ở tấm gương đạo đức, nhân cách văn hóa của một con người Việt Nam với một sự nghiệp lẫy lừng, một tầm vóc vĩ đại được toàn nhân loại ngợi ca. Sự vĩ đại của Người không chỉ là người tìm đường, mở đường, dẫn đường và thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam mà còn bởi chính tấm gương đạo đức "vô cùng cao đẹp và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ" của một con người vĩ đại "suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân". Ðiếu văn của Ðảng ta đã khẳng định: "Cả cuộc đời vĩ đại của Hồ Chủ tịch là tấm gương mãi mãi sáng ngời chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nhân dân thắm thiết, đạo đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị".
        Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức đã đạt đến sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa lý luận và thực tiễn, suy nghĩ với hành động, giữa việc công cũng như đời tư và Người làm trước tiên để nêu gương cho người khác, từ việc lớn đến việc nhỏ. Người nêu gương, tấm gương ấy có sức lan tỏa diệu kỳ, nó lay động người khác, làm chuyển biến người khác, làm thay đổi tâm tính con người. Mỗi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách hiệu quả sẽ góp phần xây dựng Ðảng ta trong sạch, vững mạnh, có tầm cao trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẽ giúp Ðảng ta vượt qua mọi nguy cơ, thử thách.
        Trải qua cuộc đời hoạt động cách mạng hơn 60 năm đầy bản lĩnh, bất khuất, kiên cường, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội - giai cấp và giải phóng con người; cho sự nghiệp dựng Ðảng và dựng nước, kháng chiến và kiến quốc, đấu tranh cho tự do và xây đắp cho tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời cao đẹp, trong sáng và giản dị của lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh mãi mãi như vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời Việt Nam và nhân loại./.

Nguồn tin: dienbientv.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên

Bản đồ địa chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 116

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 115


Hôm nayHôm nay : 804

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 709899

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 32584722

Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ
Tìm mộ liệt sỹ
Đại biểu nhân dân Điện Biên
Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên
Công báo Điện Biên
Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện Lực Điện Biên