06:32 ICT Chủ nhật, 25/09/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin văn hóa, xã hội

Hiệu quả và sức lan tỏa từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thứ sáu - 25/12/2015 08:21 View: 626
5 năm (2011 - 2015) thành phố Điện Biên Phủ có bước phát triển mạnh về kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiềm lực quốc phòng, quân sự được tăng cường. An ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong thành tích chung ấy, có sự đóng góp quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Phong trào thực sự phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống của nhân dân các dân tộc.
Giao lưu văn nghệ do thành phố tổ chức chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII

Giao lưu văn nghệ do thành phố tổ chức chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII

           Chuyển từ nhận thức đến hành động:

          Thành phố Điện Biên Phủ - vùng đất Điện Biên lịch sử, với nhiều công trình văn hóa cấp quốc gia, cùng với sự giao thoa văn hóa của 14 dân tộc anh em đã làm nên sự đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.

           Đồng thời với nhiệm vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố xác định "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội"; "Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực" trong tiến trình phát triển. Cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở xã, phường luôn quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa. Coi đây là một “nguồn lực mềm” thúc đẩy kinh tế phát triển, làm “hài hòa hóa” các mối quan hệ và “lành mạnh hóa” môi trường xã hội. Từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên 164 địa bàn dân cư.

          Cùng với củng cố, kiện toàn về tổ chức, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động. Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” TP. Điện Biên Phủ chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức từ các tổ chức đến từng hộ gia đình. Xác định: Phong trào là một cuộc vận động văn hóa lớn, đây là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân. Với phương châm: "Nhà nước và nhân dân cùng làm văn hóa”, cùng chăm lo xây dựng đời sống văn hóa cho mỗi người dân, cho từng cộng đồng. Để phong trào  thấm sâu vào đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc. Bằng các hình thức và phương pháp tuyên truyền luôn đổi mới. Gắn kết với các hoạt động chính trị: Triển khai quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và lễ hội của các dân tộc. Cùng với phát huy thế mạnh các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh - Truyền hình Thành phố, Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, công tác cổ động trực quan của Trung tâm văn hóa thành phố. Các cấp các ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua học tập, trao đổi gương điển hình tiên tiến, thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở để giáo dục, động viên, thuyết phục, nhân rộng và tạo sức lan tỏa của phong trào. 

          Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Điện Biên Phủ với chức năng cơ quan thường trực, giúp Ban chỉ đạo chọn điểm, đề xuất phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tiến hành mở 16 lớp tập huấn, trên 1.500 lượt người tham gia học tập, hướng dẫn các văn bản chỉ đạo, tiêu chuẩn cộng nhận các danh hiệu văn hóa, quy trình đăng ký, bình xét...Định kỳ Ban chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, điều chỉnh trong quá trình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH để phù hợp với cơ sở. 

             Hiệu quả và sức lan tỏa từ phong trào:

          5 năm qua phong trào “TDĐKXDĐSVH” thực sự hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng. Trước hết trong đời sống kinh tế, nhân dân đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, cải thiện cuộc sống. Đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, phát triển thương mại, dịch vụ. Ứng dụng tiến bộ KHKT trong trồng trọt chăn nuôi. Hỗ trợ giúp nhau giống, vốn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, vươn lên làm giàu chính đáng. Vì vậy hiện nay thu nhập bình quân 72 triệu  đồng người/năm; gần 70% các hộ gia đình có cuộc sống no ấm, khá giả; hộ nghèo trong toàn thành phố giảm còn 0,4%.

          Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; phong trào xây dựng “Gia đình, tổ dân phố bản văn hóa" đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Các hộ gia đình nông dân, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang đăng ký xây dựng "Gia đình văn hóa". Nội dung hoạt động xây dựng "Gia đình văn hóa"  được lồng ghép với nội dung các phong trào: “Xây dựng tổ dân phố, bản văn hóa"; "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo"; " Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình", "Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà"; "Tổ dân phố, bản không có tệ nạn xã hội". Nhân dân đã tự nguyện hiến đất trị giá hàng chục tỷ đồng, hàng vạn ngày công lao động, chỉnh trang xây dựng đường bê tông, rãnh thoát nước, làm môi trường cảnh quan sạch đẹp, xây dựng nhà văn hóa ... Đã có 157/164 khu dân cư, trên 95% hộ gia đình, tổ dân phố, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa.

           Phong trào xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đời sống văn hóa” được Liên đoàn lao động thành phố cùng các phòng, ban ký kết chương trình phối hợp "Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức và lao động trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa  đất nước"; "Cơ quan có đời sống văn hóa tốt"... Gắn các phong trào xây dựng đời sống văn hóa với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và lực lượng vũ trang gương mẫu chấp hành kỷ cương, pháp luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kiên quyết chống tham nhũng, phiền hà sách nhiễu với nhân dân. Thực hiện văn hóa, văn minh lịch sự  trong giao tiếp, tác phong làm việc công nghiệp nơi công sở. Toàn thành phố đã có 97% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

           Công tác xã hội hoá hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao luôn được quan tâm chỉ đạo, nhất là việc xây dựng các thiết chế văn hoá. Với phương châm: "Nhà nước và nhân dân cùng làm", bằng các nguồn kinh phí, đến  nay 9/9 xã, phường có nhà văn hóa; 54% tổ dân phố, bản có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Hoạt động của 220 đội nghệ quần chúng đã góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống. Các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ được trao chuyền cho thế hệ trẻ, bảo đảm tính kế thừa tinh hoa văn hóa các dân tộc. Hoạt động văn nghệ trở thành món ăn tinh thần trong cộng đồng dân cư, cổ vũ sự nghiệp đổi mới, đấu tranh với thói hư, tật xấu và các tai, tệ nạn xã hội. Trên cơ sở Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, thành phố đã chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
 
 
 
        Cùng với phong trào văn nghệ, phong trào thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ rộng khắp; 100% các cơ quan, đơn vị, trường học; xã, phường; tổ dân phố, bản thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hướng thể thao về cơ sở đẩy mạnh phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Duy trì và phát triển bằng nhiều hình thức, phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của từng địa bàn dân cư.

        5 năm 2011 -2015, phong trào TDĐKXDĐSVH đã tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân các dân tộc. Đem lại hiệu quả thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đã trở thành nền tảng tinh thần xã hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên các mặt của cuộc sống. Phát huy kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhận rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Giai đoạn 2016 -2020, thành phố tiếp tục thực hiện các mục tiêu, triển khai các nhiệm vụ, đưa phong trào “TDĐKXDĐSVH” lên tầm cao mới. Góp phần xây dựng thành phố Điện Biên Phủ văn minh, giàu đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc trên vùng đất Điện Biên lịch  sử./.
 

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên