21:54 ICT Thứ ba, 27/09/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin văn hóa, xã hội

Khơi dậy tinh thần toàn dân cùng tham gia chấn hưng văn hóa

Thứ năm - 25/11/2021 07:29 View: 62
Chiều 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc để quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về văn hóa trong giai đoạn tiếp theo. Các đồng chí: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Điện Biên, các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.
Các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng triển khai các nội dung của Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, quan điểm chiến lược tập trung vào các điểm cơ bản, như: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp; xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng… Cùng với đó, chiến lược đặt ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa, gồm: Trung tâm văn hóa hoặc trung tâm văn hóa - nghệ thuật, bảo tàng, thư viện; 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có trung tâm văn hóa - thể thao; phấn đấu ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; ít nhất 5 di sản được UNESCO ghi danh. Phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hàng năm… Để triển khai hiệu quả mục tiêu, chiến lược đề xuất hệ thống 12 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.
 

Hội nghị cũng đã nghe tham luận của các nhà khoa học, văn hóa, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức về động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; để văn hóa, văn nghệ “soi đường cho quốc dân đi”; xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới, từ Nghị quyết Đại hội XIII đến hành động; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mong muốn trong thời gian tới các cấp, ngành tiếp tục tạo được xung lực, phát huy sức mạnh sáng tạo của toàn dân cùng tham gia chấn hưng văn hóa để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Nằm trong kỷ nguyên mới, khoa học công nghệ, trên tinh thần hết sức cầu thị, mạnh dạn đổi mới phải biết tiếp thu điều tốt, trau dồi cho nền văn hóa của Việt Nam. Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục làm gốc rễ; đồng thời, đẩy mạnh việc nêu gương, xây dựng những tấm gương văn hóa từ trên xuống, từ trong ra. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn các cấp, ngành bằng hành động cụ thể, quan tâm tới văn hóa, dành nhiều thời gian, nguồn lực cho văn hóa, lắng nghe ý kiến của những người làm văn hóa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam rất mong mọi người cùng lan tỏa tinh thần, đề cao giá trị truyền thống của dân tộc, bồi dưỡng tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tin tưởng vào tương lai xây dựng đất nước cường thịnh, nền văn hóa Việt Nam sẽ bừng sáng và hòa vào nền văn minh nhân loại.
 

Tác giả bài viết: An Chi

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên