18:24 ICT Thứ năm, 16/09/2021

Trang nhất » Tin Tức » Tin văn hóa, xã hội

Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác

Chủ nhật - 01/09/2019 15:20 View: 449
Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu khởi thảo Di chúc ngày 10-5-1965 và hoàn thành vào tháng 5-1969. Trước lúc đi xa Người để lại bản Di chúc "Tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi khỏi cảm thấy đột ngột”.
Bác Hồ muôn vàn kính yêu  ( Ảnh Tư liêu)

Bác Hồ muôn vàn kính yêu ( Ảnh Tư liêu)

         Năm mươi năm về trước  2/9/1969, Bác kính yêu của chúng ta:
                       “Bảy mươi chín tuổi xuân trong sáng
                       Vào cuộc trường sinh nhẹ cánh bay”  (Theo chân Bác - Tố Hữu).

        Di chúc - văn kiện lịch sử vô giá, là sự tổng kết lý luận và thực tiễn về sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam, là lý luận về đổi mới và tương lai phát triển của đất nước. Di chúc - Quốc bảo thiêng liêng, để lại những điều Bác căn dặn về: Đảng cầm quyền và sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Chăm lo đối với con người và thế hệ trẻ. Quản lý xã hội, chính sách xã hội, an sinh xã hội sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giành thắng lợi.  

 

 Bác Hồ với các cháu thiếu nhi ( Ảnh Tư liêu)
 
         Độc lập, tự do, hoà bình và thống nhất đất nước đó là mục tiêu trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác.

        Bác đã từng nói: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu” - Tháng 12/ 1920. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” - Tháng 9/1945.  “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” (Tháng 7/1966); “Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào/Bắc Nam sum họp/ Xuân nào vui hơn” (Thơ Xuân 1969).

         Khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và niềm tin tất thắng, được Bác kính yêu nhắc đến nhiều lần: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể sẽ kéo dài mấy năm nữa. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn”; “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải rút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”; “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”.

        Vâng lời Người, với quyết tâm chiến lược,  toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, chiến đấu và chiến thắng.  Ngày 30/4/1975 đất nước thống nhất, toàn dân ca khúc khải hoàn, Bắc - Nam sum họp một nhà, giang sơn liền một giải.
                " Ba mươi năm, trường kỳ kháng chiến
                Ta đã đi. Và ta đã đến.
                Thật đây rồi, hạnh phúc cầm tay
                 Độc lập-Tự do, từ nay vĩnh viễn"     -  Tố Hữu
 
        Là Đảng cầm quyền, đại diện trí tuệ, lương tâm của thời đại, với thái độ tự phê bình và phê bình, sinh thời Bác đã nghiêm khắc chỉ dạy: "Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.  Vì vậy để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình trước nhân dân và dân tộc, bản thân Đảng phải thật sự trong sạch, thật sự vững mạnh, để đủ sức lãnh đạo nhân dân. Trong Di chúc, với hơn một ngàn chữ, nhưng Người đã dành 108 chữ để nói về Đảng. Để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình trước nhân dân và dân tộc, bản thân Đảng phải thật sự trong sạch, thật sự vững mạnh, để đủ sức lãnh đạo nhân dân. Vì vậy xây dựng Đảng là công việc hàng đầu của Đảng ta.  Người viết: " Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình"; “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. Đó là những lời căn dặn mang tầm nhìn vượt thời gian về yêu cầu phải xây dựng Đảng một cách toàn diện, thường xuyên liên tục cả về tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

        Để xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh” hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, nhiều năm qua, nhất là từ sau Đại hội XII, Đảng luôn tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực, kiên quyết khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình.

 

 Hình ảnh Bác Hồ đang làm việc ( Ảnh Tư liêu)
 
        Sinh thời Bác nói "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi". Người nhắc nhở Đảng và Chính phủ: "Một là, làm cho dân có ăn. Hai là, làm cho dân có mặc. Ba là, làm cho dân có chỗ ở. Bốn là, làm cho dân được học hành”. Cùng với chăm lo đời sống vật chất, Người yêu cầu Đảng cầm quyền phải chăm lo nâng cao trình độ học vấn cho nhân dân, chăm lo phát triển mọi mặt của dân tộc. Người chỉ rõ: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” và " Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".  

        Trước lúc đi xa, Người yêu cầu phải chăm lo chu đáo tới đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người dân, nhất là thực hiện chính sách “Đền ơn, đáp nghĩa” đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giành được thắng lợi. “Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong…), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”. Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta”.

        Sinh thời Bác khẳng định vai trò của thanh niên  “Thanh niên lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới”; “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Theo Người Đảng cầm quyền phải chăm lo phát triển lực lượng cho hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Người căn dặn "Đảng  cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên".

        Người căn dặn Đảng và Chính phủ phải quan tâm tạo mọi điều kiện giúp đỡ chị em phụ nữ để họ tiến bộ và trưởng thành, bản thân chị em phụ nữ cũng phải tích cực phấn đấu vươn lên với trách nhiệm của mình. Người viết: “ Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên”.

        Cuối bản Di chúc lịch sử, Bác viết: “Về việc riêng: suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay, dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

        Chỉ vẻn vẹn 79 chữ nói về việc riêng, cuộc đời 79 mùa xuân của một anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá thế giới. Người là biểu tượng của niềm tin chiến thắng, sự giản dị thanh khiết, tình yêu thương vô bờ bến đối với nhân dân. Tố Hữu đã khắc ghi vĩnh cửu:
                 "Bác để tình thương cho chúng con
                 Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
                 Chỉ biết quên mình, cho hết thảy 
                 Như dòng sông chảy, nặng phù sa". 

 
 
Lăng Bác, nơi Người yên nghỉ vĩnh hằng ( Ảnh Tư liêu)
 
    Thực hiện Di chúc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh học tập và làm theo: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để thực hiện:"Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".
               "Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác
               Lên những tầng cao, thẳng cánh bay!
" - Tố Hữu

 

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn