11:37 ICT Thứ tư, 22/09/2021

Trang nhất » Tin Tức » Tin văn hóa, xã hội

TP. Điện Biên Phủ: Xây dựng văn hóa trở thành nền tảng tinh thần xã hội.

Thứ ba - 11/08/2020 06:05 View: 245
Cùng với phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ lần thứ VI, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn được triển khai sâu rộng, hiệu quả ngày càng lan tỏa. Thực sự góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Công tác cổ động trực quan trên đường Võ Nguyễn Giáp

Công tác cổ động trực quan trên đường Võ Nguyễn Giáp

      Phát huy vai trò nòng cốt, với chức năng tham mưu, chỉ đạo, phòng Văn hóa và Thông tin đã tích cực, chủ động tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố  ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH. Xây dựng Kế hoạch tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc Thành phố Điện Biên Phủ gắn với phát triển KT - XH giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Nhằm lưu giữ giá trị di sản văn hóa các dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường, địa bàn dân cư tổ dân phố, bản; các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, trường học....  đã chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển văn hóa trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương, đơn vị, địa bàn dân cư. Đồng thời thực hiện việc quản lý có chất lượng, hiệu quả các loại hình thông tin, mạng xã hội; định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, vận động, giáo dục nhân cách, lối sống trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

        Cùng phối hợp hoạt động trên lĩnh vực văn hóa; Mặt trân Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể: Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Công đoàn, Nông dân, Người cao tuổi... xây dựng kế hoạch cùng đồng hành đẩy mạnh tuyên truyền "Xây dựng nông thôn nới, đô thị văn minh". Vận động nhân dân các dân tộc, các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn Thành phố hưởng ứng phong trào bằng nhiều hình thức như: Cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, hội thi, biểu diễn văn nghệ quần chúng. Hướng dẫn nội dung thi đua TDĐKXDĐSVH, danh hiệu, các tiêu chí phấn đấu cho cán bộ văn hóa các xã, phường, Trưởng, phó các Tổ dân phố bản, đoàn thể cơ sở triển khai tổ chức thực hiện, kiểm tra phong trào, bình xét theo quy định.

 

Đội văn nghệ quần chúng Bản Tà Lèng- xã Thanh Minh.
 
        Điểm nổi bật hoạt động xây dựng “Gia đình văn hóa” được lồng ghép với nội dung các phong trào: “Xây dựng tổ dân phố, bản văn hóa"; “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Tổ dân phố, bản không có tệ nạn xã hội”. Hằng năm cùng với tham gia Lễ hội Ném còn 3 nước Việt-Trung-Lào, tiến hành bảo tồn các lễ hội: Hạn Khuống, Kin Xên Pang; Cầu mùa (dân tộc Thái), Lễ "Mừng măng mọc” (dân tộc Khơ Mú); quan tâm bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống: Dệt thổ cẩm, mây tre đan.... Đồng thời phát huy, giữ gìn các trò chơi dân gian: Đẩy gậy, ném pa pao, kéo co, tù lu, nhảy bao bố... phong tục tập quán, tín ngưỡng đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Duy trì các đội văn nghệ quần chúng thường xuyên biểu diễn giao lưu vào các dịp lễ, tết phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân và tham gia hội thi, hội diễn... 
 

Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh "Xên Mường Thanh" tại phường Thanh Trường 
 
        Cùng với phong trào văn hóa, văn nghệ, phong trào thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ rộng khắp đã có 100% các cơ quan, đơn vị, trường học, xã, phường, tổ dân phố, bản, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thành phố thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

        5 năm (2015 -2020) với kết quả nổi bật:  95% hộ gia đình, trên 90% tổ dân phố bản; 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. Phong trào TDĐKXDĐSVH đã cổ vũ động viên nhân dân các dân tộc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội. Phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng, trao chuyền các giá trị văn hóa truyền thống, nếp sống văn hóa. Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là sức mạnh nội sinh, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người - xây dựng văn hóa trở thành  nền tảng tinh thần xã hội./.


 

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn