Đảng bộ phường Tân Thanh bước chuyển tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ phường Tân Thanh- thành phố Điện Biên Phủ với 31 chi bộ trực thuộc, 550 đảng viên. Đồng với lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng bởi - xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.
Các đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ phường Tân Thanh
        Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
        Đảng bộ phường tập trung giáo dục nâng cao nhận thức chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho 100% tổ chức cơ sở Đảng, trên 96% cán bộ, đảng viên, gần 75% quần chúng nhân dân các dân tộc. Phát huy kết quả cuộc vận động, Đảng bộ "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Từ phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Theo đó Đảng bộ đã cụ thể hóa xây dựng chương trình, chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đảm bảo các bước theo Kế hoạch. Điểm nổi bật là 31 chi bộ trực thuộc tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, thông báo tiếp thu ý kiến, giải quyết sau kiểm điểm, có kế hoạch kiên quyết sửa chữa khuyết điểm.
        Tiến hành đồng thời công tác tổ chức, cán bộ.
        Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III, Đảng bộ phường phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy tiến hành khảo sát đánh giá tình hình hoạt động các Chi bộ Đảng, để xây dựng Nghị quyết chuyên đề "Xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ giai đoạn 2013- 2015". Cấp ủy chỉ đạo thành công Đại hội các tổ chức MTTQ và đoàn thể.
         Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng ủy phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra và dân vận cho gần 100 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ. Chủ động triển khai, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010-2015, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Chú trọng tạo nguồn và giới thiệu cán bộ đưa vào quy hoạch. Coi trọng cán bộ trẻ, nữ, sinh viên tốt nghiệp, bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Hàng năm cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và lý luận chính trị.
          Chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên.
         Trên cơ sở Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Các chi bộ xây dựng tiêu chí, biểu điểm cụ thể đối với từng loại hình để hướng dẫn đánh giá, phân loại sát hợp và thực chất hơn. Gắn việc kiểm điểm, đánh giá hàng năm với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năm 2014 đã có 100% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (trong đó 6/31 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu). Gần 97% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Đảng bộ phường được Thành ủy công nhận đạt trong sạch vững mạnh.
          Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015 và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng bộ Phường đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Triển khai thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Đảng bộ phường lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ. Đồng thời tổ chức nghiêm túc việc học tập, tham gia các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và tham gia Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ cấp trên. Thành lập và đẩy mạnh hoạt động các tiểu ban, chuẩn bị mọi điều kiện, đảm bảo sự thành công Đại hội Đảng bộ phường khóa IV nhiệm kỳ 2015 -2020./. 

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải