Đảng ủy phường Tân Thanh: Học chuyên đề năm 2018 và triển khai các Quy định của Trung ương

Ngày 7/3/2018, Đảng ủy phường Tân Thanh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai các văn bản Quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức cán bộ. Đồng chí Bùi Duy Điển- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị, trên 120 đại biểu đã về học tập.
Đảng ủy phường Tân Thanh: Học chuyên đề năm 2018 và triển khai các Quy định của Trung ương

        Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời Thường trực Đảng ủy phường đã quán triệt Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, quy định giám sát trong Đảng; Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 về luân chuyển cán bộ.  

        Trên cơ sở Kế hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu UBND phường, các chi bộ, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chuyên đề với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Theo đó đội ngũ cán bộ chủ chốt, công chức không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân trong việc nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước. Đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Quy định là nội dung quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.
 

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải