Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ cơ quan phường Tân Thanh

Với 16 đảng viên, công tác tại cơ quan phường, nhiệm kỳ 2015 – 2017, chi bộ cơ quan phường Tân Thanh chủ động tổ chức cho đảng viên học tập quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Đại hội chi bộ cơ quan phường Tân Thanh nhiệm kỳ  2017 - 2020.
        Bám sát nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy, chi bộ cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện. Từng cán bộ, đảng viên, công chức trên từng vị trí, nêu cao ý thức trách nhiêm, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu Thành phố giao. Trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ  xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng viên. Chi ủy, chi bộ luôn đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo. Từng Đảng viên không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tác phong làm việc đáp ứng yêu cầu của chính quyền Đô thị. Từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm công tác lãnh đạo đoàn thể chính trị - xã hội, tạo nguồn 2 đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng. Chi bộ liên tục đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”; cơ quan đạt danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa".

        Phát huy kết quả đạt được, nhận rõ những hạn chế cần khắc phục; theo đó nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ cơ  phường tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Nêu cao tinh thần phục vụ, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Phân công đảng viên phụ trách địa bàn chi bộ Tổ dân phố. Từng đảng viên thực hiện nghiêm túc Quy định số 76-QĐ/TW về Đảng viên công tác ở cơ quan, giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú./.

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải