Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Điện Biên Phủ: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 09/5/2020 phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Các đồng chí: Nguyễn Thị Sinh- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố; Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu Trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc thành phố Điện Biên Phủ.


Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sinh – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố hướng dẫn học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 về “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
         
Qua việc học tập các đồng chí học viên đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ý nghĩa, vai trò của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 về “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sẽ góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, phòng Giáo dục - Đào tạo và các đơn vị trường học tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vận dụng vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị và của ngành giáo dục thành phố phù hợp.


Sau Hội nghị, các đơn vị trường học sẽ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 và Kế hoạch số 05-KH/CB ngày 24/02/2020 của Chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo về Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới toàn bộ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Tiến Lực- Phòng Giáo dục và Đào tạo TPĐBP