Thành ủy Điện Biên Phủ: Quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 21/7/2017, Thành ủy Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Dự học tập có gần 200 đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể thành phố; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, phường; Bí thư, phó bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố cư trú trên địa bàn; Chuyên viên các ban xây dựng Đảng, văn phòng Thành ủy, văn phòng HĐND-UBND thành phố.
Thành ủy Điện Biên Phủ: Quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
        Tại hội nghị, các đại biểu được học tập 3 Nghị quyết do đồng chí Phạm Văn Hưng- Tỉnh ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên quán triệt: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Lương- Phó Bí thư thường trực Thành ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị nhằm quán triệt, giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; đồng thời vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị. Đây là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa 3 Nghị quyết quan trọng vào thực tiễn cuộc sống. Đồng chí yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, các phòng, ban, đoàn thể nghiêm túc tổ chức hội nghị học tập triển khai theo kế hoạch của Thành ủy cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn Thành phố./.

Tác giả bài viết: Mai Hường