Hội đồng nhân dân phường Thanh Trường Khai mạc kỳ họp thứ 14 - Khóa III- Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân phường Thanh Trường tổ chức kỳ họp thứ 14 - Khóa III - Nhiệm kỳ 2016 – 2020.
Hội đồng nhân dân phường Thanh Trường  Khai mạc kỳ họp thứ 14 - Khóa III-  Nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND phường báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế- Xã hội và công tác chỉ đạo điều hành năm 2020 - Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi, bổ sung ngân sách năm 2020, dự toán phân bổ ngân sách năm 2021;  Thường trực HĐND báo cáo kết quả hoạt động của HĐND năm 2020, chương trình hoạt động năm 2021, UBMTTQ phường báo cáo công tác xây dựng củng cố chính quyền và giám sát phản biện xã hội, những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri

Tại kỳ hợp, các đại biểu hội đồng nhân dân thảo luận và thông qua 5 Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Nghị quyết phân bổ ngân sách, Nghị quyết chuyên đề về chương trình giám sát của HĐND và chương trình hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND dự thảo các mục tiêu và giải pháp, giao UBND, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021./.

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Toàn - phường Thanh Trường