16:05 ICT Thứ bảy, 08/08/2020

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Quy trình, thủ tục

Bố trí, ổn định dân cư trong huyện

Thứ hai - 27/02/2017 15:55
(1) Trình tự thực hiện
Bước 1: UBND xã nơi đi:
          + Tổ chức tuyên truyền, vận động.
          + Phổ biến chủ trương, kế hoạch bố trí, ổn định dân cư, công khai chính sách, chế độ được hỗ trợ;
          + Hướng dẫn các chủ hộ làm đơn tự nguyện tham gia vào các dự án bố trí, ổn định dân cư và phương án bố trí dân cư xen ghép;
+ Thành lập Hội đồng bình xét hộ tham gia dự án, phương án gồm: đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, trưởng thôn (bản), đại diện các tổ chức chính trị - xã hội trong xã và đại diện chủ dự án (nếu có): Hội đồng bình xét lập danh sách các hộ đáp ứng tiêu chí của dự án, phương án; thực hiện công khai niêm yết (15 ngày kể từ ngày bắt đầu công khai, niêm yết).
+ UBND xã (hoặc Chủ dự án) trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt Quyết định bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.
          Bước 2: UBND huyện, thị xã, thành phố, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) tổ chức thẩm tra hồ sơ do UBND cấp xã (hoặc Chủ dự án) trình. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ; Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án; đồng thời gửi Quyết định nêu trên đến các cấp, ban ngành có liên quan.
+ Chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện chi trả chế độ chính sách cho các hộ  được phê duyệt bố trí, ổn định dân cư theo quy định hiện hành.
+ Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đi và xã nơi đến tiến hành bàn giao số hộ bố trí, ổn định dân cư.
+ Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã phối hợp với chủ dự án lập biên bản nghiệm thu.
Bước 3: UBND xã nơi đến:
          + Phối hợp với Chủ dự án (nếu có) tổ chức thẩm tra địa bàn nhận dân;
          + Phối hợp với Chủ dự án (nếu có) tổ chức triển khai thực hiện bố trí, ổn định các hộ dân đến khu tái định cư, xen ghép theo dự án, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn các hộ tổ chức phát triển sản xuất, ổn định đời sống và xây dựng nhà ở theo quy hoạch;
+ Khai hoang đất ở, đất sản xuất hoặc tổ chức chuyển nhượng đất đai để giao cho các hộ dân đến;
         + Lập biên bản nghiệm thu số hộ tham gia dự án, phương án.
(2) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điệm đên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.
(3) Thành phần hồ sơ
- Hồ sơ UBND xã nơi đi trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.
+ Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (bản chính - Ban hành kèm theo Phụ lục I, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015);
+ Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (bản chính - Ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015);
+ Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (bản chính - Ban hành kèm theo Phụ lục III, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015);
+ Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp xã (hoặc Chủ dự án).
- UBND cấp huyện ban hành Quyết định bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án. Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện; đồng thời lập hồ sơ phục vụ thanh quyết toán, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.
+ Danh sách các hộ tham gia dự án, phương án nhận chính sách hỗ trợ (bản chính - Ban hành kèm theo Phụ lục V, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015);
+ Biên bản giao nhận số hộ tham gia dự án, phương án (bản chính - Ban hành kèm theo Phụ lục VI, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015);
+ Biên bản nghiệm thu số hộ tham gia dự án, phương án (bản chính - Ban hành kèm theo Phụ lục VII, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015).
 (4) Số lượng: 01 bộ hồ sơ.
(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các hộ dận thực hiện bố trí, ổn định và Ủy ban nhân dân cấp xã.
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.
(8) Lệ phí: Không
(9) Tên mẫu đơn, tờ khai:
+ Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (bản chính - Ban hành kèm theo Phụ lục I, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015);
+ Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (bản chính - Ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015);
+ Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (bản chính - Ban hành kèm theo Phụ lục III, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015);
+ Danh sách các hộ tham gia dự án, phương án nhận chính sách hỗ trợ (bản chính - Ban hành kèm theo Phụ lục V, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015);
+ Biên bản giao nhận số hộ tham gia dự án, phương án (bản chính - Ban hành kèm theo Phụ lục VI, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015);
+ Biên bản nghiệm thu số hộ tham gia dự án, phương án (bản chính - Ban hành kèm theo Phụ lục VII, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015).
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày  27 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn