04:34 ICT Thứ hai, 08/08/2022

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Tin CCHC

1235/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy trình tiếp nhận,giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng kýkết hôn trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên

1116/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công và lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

1078/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

1077/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

1148/UBND-VP

V/v công khai TTHC trong lĩnh vực việc làm tại Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

883/QĐ-UBND

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

781/UBND-VP

V/v công khai TTHC trong lĩnh vực việc làm tại Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

816/TB-UBND

TB.Danh mục, quy trình các TTHC giải quyết theo hình thức liên thông giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền

411/QĐ-TTg

Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

654/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

956/UBND-KTN

Triển khai sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử đối với 03 TTHC lĩnh vực Thú y và Thủy sản cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

600/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

85/BC-UBND

Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn UBND thành phố Điện Biên Phủ (bản chuẩn)

338/TB-UBND

Danh mục các thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền

449/UBND-VP

V.v công khai, không công khai TTHC trong lĩnh vực môi trường tại Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 02/3//2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

448/UBND-VP

V.v công khai TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa thể thao và du lịch tại Quyết ;định số 198/QĐ-UBND ngày 27/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

418/KH-UBND

Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

426/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

264/VPUB-KSTT

V/v công khai TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

570/KH-UBND

Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5  Trang sau